Progeryna jako czynnik fizjologicznego i przedwczesnego starzenia się skóry

0
6715

STRESZCZENIE
Laminy jako białka z pośrednimi filamentami wchodzą w skład wewnętrznej błony jądrowej i wewnętrznych struktur jądra komórkowego. Zaburzenia ich funkcji na skutek mutacji skupionych w różnych rejonach cząsteczki białka mają poważne konsekwencje dla organizmu i prowadzą do przedwczesnej śmierci. Wśród laminopatii znajdują się choroby dotyczące tkanki mięśniowej, tłuszczowej, występują objawy przedwczesnego starzenia się oraz różnorodne zmiany skórne. Wydaje się, że te same mechanizmy molekularne, które są odpowiedzialne za przedwczesne starzenie komórek pacjentów z zespołem progerii Hutchinsona-Gilforda, przyczyniają się również do starzenia chronologicznego komórek. Starzenie się jest procesem złożonym, dotyczącym całego organizmu, także skóry. Poznanie molekularnych mechanizmów szeroko rozumianej progerii, może zaowocować pozyskaniem peptydu, którego działanie pozwoli ograniczyć przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia skóry.
Głównym celem pracy było omówienie zmian skórnych w syndromach przedwczesnego starzenia oraz zwrócenie uwagi na rolę progeryny i trójpeptydu ProgelineTM w starzeniu skóry.

Słowa kluczowe: laminy, laminopatie, starzenie, progeryna, trójpeptyd Progeline™

Progerin as a factor in physiological and premature skin aging

ABSTRACT
Lines as proteins with intermediate filaments are part of the inner nuclear membrane and the internal structures of the cell nucleus. Disorders of their functions due to mutations concentrated in different regions of the protein molecule have serious consequences for the body and lead to premature death. Among the laminopathies are diseases affecting the muscle tissue, adipose tissue, and appear signs of premature aging and various skin lesions. The same molecular mechanisms that are responsible for premature aging of cells in patients with Hutchinson-Gilford progeria also appear to contribute to chronological aging of cells. Aging is a complex process that affects the entire body, including the skin. Understanding the molecular mechanisms of progeria, broadly understood, may result in obtaining a peptide whose action will help reduce the causes of intrinsic skin aging.
The main aim of the study was to discuss skin lesions in premature aging syndromes and to draw attention to the importance of progerin and ProgelineTM tripeptide in skin aging.

Keywords: lamines, laminopathies, aging, progerin, Progeline™ tripeptide

Julia Wiśniowska (1), Zofia Dzierżewicz (2), Radosław Balwierz (2), Karol Jasiński (3)

 1. Wydział Nauk o Zdrowiu
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  45-060 Opole
  ul. Katowicka 68
 2. Wydział Ochrony Zdrowia
  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
  40-085 Katowice
  ul. Mickiewicza 29
 3. Collegium Medicum
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 19A
  25-317 Kielce

Adres do korespondencji:
Radosław Balwierz
M: +48 500 584 146
E: radoslaw.balwierz@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(5):25-32
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(5):439-446
Sposób cytowania: Wiśniowska J, Dzierżewicz Z, Balwierz R, Jasiński K. Progeryna jako czynnik fizjologicznego i przedwczesnego starzenia się skóry. Aesth Cosmetol Med. 2021;9(5):439-446. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13151000

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj