Dla Recenzentów

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Aesthetic Cosmetology and Medicine oraz Kosmetologia Estetyczna

Artykuły nadesłane do publikacji są recenzowane. Artykuły nadsyłane do Aesthetic Cosmetology and Medicine (ACM) publikowane są równolegle w dwumiesięczniku „Kosmetologia Estetyczna” (KE).
Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch (2) niezależnych recenzentów spoza jednostki. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. Proces „double-blind review”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia

  1. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują artykuł z kolejnych etapów redakcyjnych.
  2. Dwie pozytywne recenzje kwalifikują artykuł do publikacji.
  3. W przypadku rozbieżności między Recenzentami Redakcja może powołać trzeciego Recenzenta. Autorzy pracy muszą odpowiedzieć na recenzje, dokonując odpowiednich zmian i poprawek.  Publikacja artykułu jest możliwa po zgłoszeniu uwag autorów przez recenzentów.

Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii członków Rady Naukowej.

  • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Pliki do pobrania:
KE Formularz recenzji 2019