Ocena stanu wiadomości dotyczących czerniaka w grupie studentów krakowskich uczelni niemedycznych

0
1370

STRESZCZENIE
Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry i błon śluzowych, powstającym z komórek barwnikowych. Głównymi czynnikami ryzyka jego występowania są: promieniowanie ultrafioletowe naturalne i sztuczne, jasny fototyp skóry, czynniki genetyczne oraz występowanie w rodzinie. Podstawową metodą diagnostyczną jest dermatoskopia, a rozpoznanie można przeprowadzić na podstawie badania histopatologicznego wyciętej zmiany. Podstawową metodą leczenia czerniaka jest chirurgiczne wycięcie guza pierwotnego.
Celem pracy była ocena stanu wiedzy na temat czerniaka i jego profilaktyki wśród studentów krakowskich uczelni niemedycznych w wieku od 19 do 30 lat przy pomocy anonimowego kwestionariusza ankiety. Niewielki odsetek ankietowanych zna poprawną definicję czerniaka, jednak większość poprawnie odpowiada na pytanie o lokalizację i czynniki ryzyka występowania czerniaka. Studenci mają świadomość tego, że należy stosować środki ochrony przeciwsłonecznej podczas opalania oraz intensywniej chronić skórę dzieci przed oparzeniami słonecznymi.
Wczesne wykrycie pozwala często na całkowite wyleczenie, dlatego ważne jest, aby wiedza na temat przyczyn powstawania tego nowotworu oraz jego profilaktyki była ciągle pogłębiana.

Słowa kluczowe: czerniak, studenci, promieniowanie UV

Evaluation of knowledge about melanoma in group of students from non-medical universities in Cracow

ABSTRACT
Melanoma is a malignant tumor of the skin and mucous membranes, that is formed from pigment cells. The main risk factors for its occurrence are: natural and artificial ultraviolet radiation, light skin phototype, genetic factors and occurrence in the family. The basic diagnostic method is dermatoscopy, and the diagnosis can be made based on histopathological examination of the lesion. The basic method of melanoma treatment is surgical excision of the primary tumor.
The aim of the study was to assess the state of knowledge about melanoma and its prevention among students of non-medical universities in Krakow, aged 19 to 30, using an anonymous questionnaire. A small percentage of the respondents know the correct definition of melanoma, but majority correctly responds to the question about the location and risk factors of melanoma. Students are aware of the fact that sunscreen should be used while sunbathing and that the skin of children should be protected more intensively against sunburn.
Early detection often allows for a complete cure, so it is important that the knowledge about the causes of this cancer and its prevention is constantly deepened.

Keywords: melanoma, students, UV radiation

Klaudia Wszołek
Niepubliczna Szkoła Kosmetyczna CNiB „Żak” w Krakowie
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
M: +48 518 586 750
E: wszolek.klaudia@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(5):79-85
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(5):461-467
Sposób cytowania: Wszołek K. Ocena stanu wiadomości dotyczących czerniaka w grupie studentów krakowskich uczelni niemedycznych. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(5):461-467. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13151018

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj