Zastosowanie miejscowej aplikacji bodźca wibracyjnego w celu znieczulenia podczas zabiegów

0
1687

STRESZCZENIE
Ból jest subiektywnym odczuciem zmysłowym i emocjonalnym o ważnej funkcji informacyjnej. Jednak w wielu sytuacjach celowym jest jego wyłączenie. Zabiegi stomatologiczne i dermatologiczne często obejmują iniekcje i inne procedury, które mogą powodować dyskomfort, a czasami nawet ból. Pomocne są techniki związane z odwracaniem uwagi pacjenta, metody te bywają jednak niewystarczające, a klasyczne anestetyki mają pewną grupę przeciwwskazań. Stąd, celowe wydają się poszukiwania skutecznych metod alternatywnych.
Celem niniejszej pracy było wskazanie możliwości wykorzystania wibracji jako czynnika zmniejszającego doznania bólowe w procedurach dermatologicznych, estetycznych i stomatologicznych. Przedstawiono także mechanizm działania oraz
stosowane urządzenia.
W Polsce, wibroterapia wykorzystywana leczniczo i profilaktyczne jest wciąż niedoceniana i stosowana w bardzo ograniczonej ilości wskazań. Jednak ze względu na swoją skuteczność i profil bezpieczeństwa zasługuje na szersze rozpoznanie.

Słowa kluczowe: ból, wibroterapia, medyczne wykorzystanie wibracji, znieczulenie

The use of a local application of a vibrating stimulus for anesthesia during procedures

ABSTRACT
Pain is a subjective sensory and emotional feeling that has an important function in that it provides information. However, in many situations, the aim is to turn it off. Dental and dermatological procedures often include injections and other procedures that can cause discomfort and sometimes even pain. Techniques related to distracting the patient’s attention are helpful, however, these methods are insufficient, and classic anesthetics has a number of drawbacks. Hence a search for effective alternative methods seems to be appropriate.
The aim of this work is to show the possibility of using vibrations as a factor reducing sensations of pain in dermatological, aesthetic and dental procedures. The mechanism of such operations and devices used for this purpose are presented here.
In Poland, the value of vibrotherapy, understood as the healing and prophylactic use of vibrations, is still underestimated and it is used in a very limited number of situations. However, due to its effectiveness and safety profile, it deserves wider recognition.

Keywords: pain, vibrotherapy, medical use of vibration, anesthesia

Anna Piotrowska

Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: anna.piotrowska@awf.kraków.pl
T: +48 12 683 11 54

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(3): 361

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj