Zarządzanie relacjami z klientem w gabinetach kosmetologicznych

0
2023

STRESZCZENIE
Wzrastająca liczba salonów kosmetologicznych oferujących zróżnicowane usługi oraz możliwości ich wyszukiwania i porównywania za pośrednictwem internetu sprawiają, że klienci coraz rzadziej przywiązują się do jednej firmy. Pozyskanie klienta, a następnie zbudowanie z nim relacji stanowi obecnie duże wyzwanie.
Celem artykułu była prezentacja wyników i wniosków z badań dotyczących tworzenia relacji z klientem, przeprowadzonych na grupie osób świadczących usługi w salonach kosmetycznych i kosmetologicznych w Polsce.
Aby móc skutecznie zarządzać relacjami z klientami konieczne jest właściwie rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań oraz gromadzenie tych informacji. Służy to nie tylko wzmacnianiu więzi z klientem i zaspokajaniu jego potrzeb, ale usprawnia komunikację i pomaga sprostać dynamicznie zmieniającym się trendom rynkowym.

Słowa kluczowe: zarządzanie, relacje z klientem, salon kosmetyczny, usługi kosmetyczne, lojalność

Customer relationship management in beauty salons

ABSTRACT
The growing number of beauty salons offering diverse services and the opportunity to search for them and compare them via the Internet mean that customers are less and less often attached to one company. Acquiring customers and then building relationships with them is now a big challenge.
The purpose of the article was to present the results and conclusions of research on creating customer relationships conducted on a group of people providing services in beauty and cosmetology salons in Poland.
To be able to effectively manage customer relationships, it is necessary to properly identify their needs and expectations, and collect information about these. This not only strengthens the relationship with the customer and satisfies his or her needs, but also improves communication and helps businesses to meet dynamically changing market trends.

Keywords: management, customer relations, beauty salon, beauty services, loyalty

Małgorzata Kryczka (1), Magdalena Gałat (2)

1. Zakład Ekonomii i Zarządzania
Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: malgorzata.kryczka@awf.krakow.pl
M: +48 698 782 032

2. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 708

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj