Zabieg kosmetyczny w aspekcie wykładni prawa

0
2225

STRESZCZENIE
Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają szczegółowych, a jednocześnie odrębnych regulacji dotyczących medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Należy odróżnić oba działy, albowiem zakres przedmiotowy usług wykonywanych w ramach tychże dziedzin jest odmienny. Skatalogowanie wszystkich usług oferowanych na rynku nie jest możliwe z uwagi na niezwykle szybki rozwój poszczególnych dziedzin nauki w związku z innowacjami i postępem technologicznym. Naukowcy nieprzerwanie tworzą nowe preparaty, konstruują nowe urządzenia, których zadaniem jest wpływać na elementy ludzkiego ciała.
W związku z dynamicznym postępem technologicznym, szerokim zakresem oferowanych usług oraz zainteresowaniem konkurujących ze sobą środowisk tzw. beauty biznes, należy zastanowić się nad granicami prawnego przyzwolenia.
Orzecznictwo sądowe wypracowało konstrukcję pojęcia zabiegu kosmetycznego. Z uwagi na szeroki zakres oferowanych na rynku usług, przedmiotowe pojęcie obejmuje zbyt wiele kategorii czynności estetycznych mających na celu poprawę wyglądu zewnętrznego człowieka, obejmując zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Tak ujęta terminologia nie jest jednak poprawna i wymaga uściślenia.
Celem artykułu było określenie i analiza przesłanek definicji zabiegu kosmetycznego oraz próba wykazania, że w świetle obowiązujących przepisów znaczenie przedmiotowego pojęcia nie może być rozumiane dowolnie. Dokonano analizy stanu prawnego w zestawieniu z przykładowym orzeczeniem sądowym.

Słowa kluczowe: zabieg kosmetyczny, kosmetolog, zawody medyczne, odpowiedzialność cywilna

Cosmetic treatment in the aspect of legal interpretation

ABSTRACT
The current legal provisions do not contain detailed and separate regulations on aesthetic medicine and cosmetology. It is not without significance that these two areas should be distinguished because the scope of services performed within their fields is different.
At the same time, cataloging all services offered on the market is not possible due to the extremely fast development of respective fields of science being the result of vast technological progress and innovations introduced to the market of aesthetic medicine. Researchers are working out new formulations and constructing new devices to improve the aesthetic elements of the human body in a more or less invasive way.
Due to the dynamic technological progress, the wide range of services offered and the interest of competing for the client environments in the field of so-called beauty business should consider the limits of legal consent.
Court rulings have developed the concept of cosmetic treatment. Due to the wide range of services offered on the market, the concept includes too many categories of aesthetic activities aimed at improving the external appearance of man, including treatments in the field of aesthetic medicine and cosmetology. However, the terminology so understood is not correct and requires clarification.
The purpose of the article was to define and analyze the premises for the definition of a cosmetic procedure and an attempt to show that in the light of the applicable provisions the meaning of the concept cannot be understood freely. An analysis of the legal status was made accompanied with an example of a court decision.

Keywords: cosmetic treatment, cosmetologist, medical professions, liability

Marzena Meder-Kobiela (1, 2)

1. Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
M: +48 508 301 099
E: marzena_meder@vp.pl

2. Kancelaria Morawski Adwokaci i Radcy Prawni w Libiążu
ul. 1 Maja 8
32-590 Libiąż

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 645

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj