Wybrane substancje oraz metody spowalniające komórkowe mechanizmy starzenia się organizmu

0
2147

STRESZCZENIE
Postęp, jaki można zaobserwować w badaniach nad procesem starzenia komórkowego daje nadzieję, że w ciągu najbliższych lat uda się znacznie opóźnić i ograniczyć procesy zachodzące wraz z wiekiem w organizmie człowieka.
Liczne osiągnięcia biogerontologów wskazują, że dysponujemy już technikami, wiedzą o roli restrykcji kalorycznej i środkami farmakologicznymi dzięki którym możemy ingerować w przebieg komórkowych procesów starzeniowych, a poprzez to osiągać efekt w postaci dłuższego i satysfakcjonującego życia osobniczego.
Celem pracy była analiza danych naukowych, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, dotyczących komórkowych mechanizmów starzenia zachodzących na poziomie molekularnym oraz możliwości ingerencji w te procesy.
Uzyskana z opisanych badań wiedza może przyczynić się do opracowania skuteczniejszych metod działań przeciwstarzeniowych będących obszarem zainteresowań współczesnej medycyny i kosmetologii.

Słowa kluczowe: starzenie, leki, restrykcja kaloryczna, długowieczność

Selected substances and methods that slow down the cellular mechanisms of aging of the body

ABSTRACT
The progress which can be observed in research on the cellular aging process of the body gives us hope that in the coming years it will be possible to significantly delay and reduce the processes that take place in the human body with age.
The numerous achievements of biogerontologists indicate that we already have techniques and knowledge concerning the role of caloric restriction and pharmacological agents thanks to which we can interfere in the course of cellular aging processes, and thus achieve the effect of a longer and satisfying individual life.
The aim of this work was the analysis of scientific data, based on the available literature on cellular aging mechanisms at the molecular level and the possibility of interference in these processes.
The knowledge obtained from the studies described may contribute to the development of more effective methods of anti-aging activities, which are an area of interest for modern medicine and cosmetology.

Keywords: aging, drugs, caloric restriction, longevity

Beata Ignasiak (1), Marek Jurgowiak (2)

 1. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ul. Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz
  M: +48 602 878 568
  E: beataignasiakwasik@gmail.com
 2. Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej
  Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Karłowicza 24
  85-092 Bydgoszcz
  M: +48 604 483 010
  E: marekj@cm.umk.pl

Adres korespondencyjny:
Beata Ignasiak
ul. Porzeczkowa 2C
86-031 Osielsko

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(3): 311

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj