Rynek usług kosmetycznych – uwarunkowania i perspektywy rozwoju w ocenie właścicieli salonów kosmetycznych

0
2741

STRESZCZENIE

Ogólnoświatowe trendy sprzyjają rozwojowi rynku usług kosmetycznych również w Polsce.
Celem artykułu było przedstawienie wyników badań opinii właścicieli salonów kosmetycznych w Krakowie, na temat uwarunkowań i perspektyw rozwojowych rynku usług kosmetycznych w Polsce. Badania wykonano techniką wywiadu pogłębionego, który miał formę bezpośredniej rozmowy badacza z respondentem.
Zaprezentowane wyniki stanowią fragment badań wykonanych w ramach projektu badawczego pt. „Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie – aktualny stan i perspektywy rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy)” zrealizowanego w latach 2018-2019 przez Międzywydziałowy Zespół Badawczy w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Całościowe badania projektowe zostały przeprowadzone przy pomocy różnych metod i technik badawczych wśród właścicieli i menadżerów salonów kosmetycznych zlokalizowanych na terenie Krakowa i innych miast województwa małopolskiego. Projekt badawczy znajduje się aktualnie w końcowej fazie realizacji.

Słowa kluczowe: rynek usług kosmetycznych, uwarunkowania rozwoju, salon kosmetyczny

Cosmetic services market – conditions and development perspectives in the opinion of beauty salon owners

ABSTRACT

Global trends support the development of the cosmetic services market also in Poland.
The aim of the article was to present the results of surveys directed to the owners of beauty salons in Krakow. The surveys focused on the conditions and development perspectives of the cosmetic services market in Poland. The research was carried out using the in-depth interview technique, which took the form of a direct conversation between the researcher and the respondent.
The presented results are a part of the research carried out in connection with the project entitled “Analysis of the cosmetics services market in Krakow – the current state and development perspectives (with particular emphasis on educational aspects and the labor market)” accomplished in 2018-2019 by the Interdepartmental Research Team at University of Physical Education in Krakow. Comprehensive design studies were carried out with the use of various research methods and techniques among the owners and managers of beauty salons located in Krakow and other cities of the Małopolska Province. The research project is currently in the final stage of implementation.

Keywords: cosmetic services market, determinants of development, beauty salon

Małgorzata Kryczka

Zakład Ekonomii i Zarządzania
Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 698 782 032
E: malgorzata.Kryczka@awf.krakow.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(5):101-109
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(5):225-233
Sposób cytowania: Kryczka M. Rynek usług kosmetycznych – uwarunkowania i perspektywy rozwoju w ocenie właścicieli
salonów kosmetycznych. Studium przypadku. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(5):225-233. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.5.03

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj