Molekularne podstawy pigmentacji skóry. Etiologia i profilaktyka hiperpigmentacji

0
3520

STRESZCZENIE
Zaburzenia pigmentacyjne są powszechnym problemem związanym z wyraźnie zmniejszonym lub zwiększonym poziomem pigmentu w skórze. Charakterystyczna jest różnorodność postaci zmian, znanych jako hipopigmentacja oraz hiperpigmentacja.
Tematyka pracy obejmuje hipermelanozy, wynikające z nadmiernej ilości barwnika w skórze, takie jak: ostuda, piegi, plamy soczewicowate, hiperpigmentacja pozapalna oraz przebarwienia wynikające z reakcji fototoksycznych lub fotoalergicznych.
Celem pracy było omówienie podstawowych mechanizmów regulujących pigmentację skóry, a także analiza najczęściej występujących zaburzeń hiperpigmentacyjnych pod kątem etiologii, mechanizmu powstawania oraz profilaktyki.
Duże znaczenie w zapobieganiu powstawania zaburzeń barwnikowych stanowi fotoprotekcja, uznawana za metodę prewencji przed skutkami niekorzystnego oddziaływania promieni słonecznych. Wyróżnia się dwa rodzaje faktorów chroniących
skórę przed promieniowaniem UVB oraz UVA, każdy z nich ma ważne znaczenie dla ochrony przed powstawaniem hiperpigmentacji. Niezwykle ważnym aspektem są również naturalne substancje promieniochronne, zwiększające efektywność filtrów UV oraz antyoksydanty.
Wyjaśnienie podłoża pigmentacji skóry oraz złożonych procesów wpływających na powstawanie dyschromii ułatwia identyfikację określonych nieprawidłowości i dobór skutecznych metod leczenia.

Słowa kluczowe: pigmentacja, melanogeneza, malanina, zaburzenia barwnikowe, etiologia hiperpigmentacji, fotoprotekcja, filtry UV

Molecular basis of skin pigmentation. Etiology and prophylaxis of hyperpigmentation

ABSTRACT
Pigmentation disorders are a common problem associated with markedly reduced or increased levels of pigment in the skin. The variety of forms of changes known as hypopigmentation and hyperpigmentation are most common.
The subject of the work includes hypermelanosis, resulting from excessive amount of pigment in the skin, such as: chloasma, freckles, lentigo, post-inflammatory hyperpigmentation and discoloration resulting from phototoxic or photoallergic reactions.
The aim of the work is to discuss the basic mechanisms regulating skin pigmentation, as well as to analyze the most common hyperpigmentation disorders in terms of etiology, mechanism of formation and prophylaxis.
Photoprotection was very important in preventing the occurrence of pigmental disorders. This is considered a method of protection against the effects of adverse sunrays. There are two types of factors that protect the skin against UVB and UVA radiation, each of them is important for protection against hyperpigmentation. An extremely important aspect are also natural UV-protective substances and antioxidants increase the effectiveness of UV filters.
Explanation of the underlying pigmentation of the skin and complex processes affecting the formation of dyschromia facilitates the identification of specific abnormalities and the selection of effective treatment methods.

Keywords: pigmentation, melanogenesis, melanin, pigmental disorders, etiology of hyperpigmentation, photoprotection, UV filters

Monika Engler-Jastrzębska (1), Anna Kamm (1, 2)

 1. Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  ul. Pelplińska 7
  80-335 Gdańsk
  E: anna.kamm@gumed.edu.pl
  M: + 48 602 292 255
 2. Katedra i Zakład Chemii Medycznej
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. Dębinki 1
  80-211 Gdańsk

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(3): 275

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj