Mikrobiologiczno-mykologiczne zanieczyszczenia powietrza

0
1720

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania, których celem była porównawcza i ilościowa analiza mikrobiologiczno-mykologiczna powietrza wykonana metodą sedymentacyjną Kocha, w dwóch wybranych pomieszczeniach
(sala zabiegowa, korytarz) budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Próbki powietrza pobierane były w trzech punktach pomiarowych, trzy razy dziennie: w godzinach porannych przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie zajęć oraz w godzinach wieczornych, po zakończonych zajęciach dydaktycznych. Zmierzone stężenia bioaerozolu bakteryjnego były różne, zawierały się w zakresach 0-943,99 jtk/m³ w sali zabiegowej i 0-865,32 jtk/m³ na korytarzu. Najwyższa podana wartość była prawie sześciokrotnie mniejsza od proponowanej przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN normy (5000 CFU/m³). Koncentracja bioaerozolu grzybowego wahała się w zakresach 26,22-524,44 jtk/m³ w sali zabiegowej i 26,22-209,77 jtk/m³ na korytarzu. Wśród wyizolowanych z powietrza grzybów pleśniowych dominującym było Cladosporium sp. Stwierdzono także obecność potencjalnie chorobotwórczych i silnie alergizujących grzybów z rodzajów Penicillium sp. i Aspergillus sp.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, bioaerozol bakteryjny, bioaerozol grzybowy, alergia

ABSTRACT
The aim of this study was comparative and quantitative microbiological and mycological analysis of air contamination using Koch’s method in two selected rooms (operating room, corridor) in The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Wałbrzych building. The air samples were selected in three measuring points, three times per day: on the morning before of the beginning the classes, during the classes and in the evening, after the end of the classes. The measured concentrations of the bacterial bioaerosol were different, from 0 to 943,99 CFU/m³ in operating room and from 0 to 865,32 CFU/m³ on the corridor. The highest given value was almost six time lower than the value proposed by the “Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN” (5000 CFU/m³). The concentration of fungal bioaerosol was hesitating from 26,22-524,44 CFU/m³ in the operating room and from 26,22-209,77 CFU/m³ in the corridor. Among the mold isolated from the air the dominant was
Cladosporium sp. There were also present potential pathogenic and allergy fungi causing: Penicillium sp. and Aspergillus sp.

Key words: argan oil, argan tree, tocopherols, polypherols, Hamman

Marta Sikora, Kinga Plewa-Tutaj
Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Angelusa
Silesiusa, ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
M: +48 605 046 591
E: sikora.marta92@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1(4), 2015, 99-102

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj