Standardy pracowni w szkołach kosmetycznych

0
2592

Jednym z głównych problemów stojących przed kandydatami do szkół kosmetycznych jest wybór szkoły, którego muszą dokonać. Na ich decyzję wpływają różne czynniki: odległość od miejsca zamieszkania, wysokość czesnego, opinie internautów, znajomych itd. Istotnym elementem w kształceniu zawodowym powinno być wyposażenie tych szkół. Każda szkoła, kształcąca przyszłe kosmetyczki czy kosmetologów, powinna zwrócić szczególną uwagę na instrumentarium pracowni: kosmetycznych, wizażu, chemicznych oraz pracowni fizykoterapii. Pracownie kosmetyczne muszą spełniać odpowiednie standardy oraz być dostosowane zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Szkoły kosmetyczne

Już pod koniec XX wieku kosmetologia stała się jednym z najbardziej popularnych i modnych kierunków kształcenia. W Polsce powstały, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, szkoły kosmetyczne, kształcące na poziomie 2-letnich szkół policealnych, a w ostatnim czasie także na poziomie 3-letnich wyższych szkół zawodowych licencjackich oraz magisterskich. Dwuletnie szkoły policealne umożliwiają osobom z wykształceniem średnim uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu państwowego egzaminu pod patronatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej [1]. W przypadku szkół zawodowych na poziomie wyższym obowiązujący jest termin „uczelnia zawodowa”, oznaczający uczelnię prowadzącą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, nieposiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora [2]. Uczelnie wyższe prowadzą nabór osób, które zdały egzamin maturalny. Studia pierwszego stopnia – licencjackie, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zawodzie kosmetolog, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia drugiego stopnia mają za zadanie przekazanie wiedzy oraz przygotowania do „twórczej pracy” w zawodzie kosmetologa i zdobycie tytułu magistra. Szkoły te są szkołami zawodowymi, które definiuje się w literaturze jako instytucje oświatowo- wychowawcze umożliwiające młodzieży i dorosłym zdobycie kwalifikacji zawodowych wraz z elementami wykształcenia ogólnego [3].

Kształcenie zawodowe

Pojęcie „kształcenie zawodowe” definiowane jest na gruncie pedagogiki jako przygotowanie ludzi z zastosowaniem odpowiednich procedur edukacyjnych do wykonywania różnych zawodów, realizowane w formach instytucjonalnych, tj. przez szkoły zawodowe i zakłady pracy. Kształcenie zawodowe ukierunkowane jest na opanowanie określonego quantum wiedzy związanej z danym zawodem, a gdy sytuacja tego wymaga – także z zawodami pokrewnymi, zaznajomienie się z metodami, środkami i formami pracy zawodowej oraz wyrobienie nawyku permanentnego podnoszenia kwalifikacji w wyuczonym zawodzie [4]. Kształcenie zawodowe to istotne zadanie publiczne, które powinno być realizowane w sposób efektywny, służące jak najlepiej potrzebom rynku pracy, jako że zespół działań i aktywności szkoły zawodowej utożsamianej z kształceniem dla potrzeb rynku pracy jawi się jako zasadniczy wyznacznik determinujący pozycję absolwenta na rynku pracy [5]. Dlatego też wybór szkoły to istotny element, który pomoże w znalezieniu ciekawej pracy. Od tego, jaki poziom szkoła reprezentuje, jak jest wyposażona w pracownie i pomoce naukowe, zależy zdawalność egzaminów i dobre przygotowanie do pracy zawodowej. Kosmetologia to ciągle rozwijająca się dziedzina nauki. Dobrze wykwalifikowany kosmetolog ma zadbać o dobre samopoczucie klienta.

Wyposażenie

Standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego zostały opracowane przez KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Najnowsza wersja pochodzi z 2011 r. Przyjęto w niej definicję, w której standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego to typowe dla zawodu, zgodne z obowiązującymi ramami wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego pracowni, opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz standardem wymagań egzaminacyjnych dla tego zawodu. Wyposażenie zgodne ze standardem powinno umożliwić:

 • opanowanie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu;
 • wykonywanie zadania egzaminacyjnego w etapie praktycznym egzaminu zawodowego [6].

Sale powinny być duże, jasne, dobrze oświetlone, wyposażone w profesjonalne, dobrej jakości meble, tj.: fotele kosmetyczne, stoliki kosmetyczne, regały na kosmetyki oraz wysokiej jakości aparaturę, między innymi:

 • sprzęt do drenażu limfatycznego,
 • sprzęt do mikrodermabrazji,
 • ultradźwięki do peelingu kawitacyjnego,
 • sprzęt do elektroporacji (jonoforeza, sonofereza, mezoterapia bezigłowa),
 • aparat do koagulacji,
 • aparat do stymulacji mięśni,
 • profesjonalne frezarki,
 • sprzęt i środki do dezynfekcji (aparat d’Arsonwal, myjka ultradźwiękowa).

Pracownia chemiczna. Powinna być przygotowana i urządzona zgodnie z zasadami BHP oraz wyposażona między innymi w:

 • profesjonalne stoły chemiczne,
 • szkło i sprzęt laboratoryjny,
 • sprzęt pomiarowy,
 • dygestoria (wyciągi laboratoryjne).

Szkoły policealne i wyższe w swych standardach dużo uwagi poświęcają zajęciom z wizażu. Dobrze jest, gdy w szkole znajdują się oddzielne pracownie do prowadzenia tego przedmiotu, wyposażone między innymi w:

 • dobrze oświetlone stanowiska z lustrami charakteryzatorskimi,
 • hokery (wysokie krzesła do makijażu),
 • zestawy pędzli do makijażu,

Pracownia fizykoterapii. W niej obywają się pokazy i nauka masażu ciała pałeczkami bambusowymi, masażu gorącymi kamieniami czy masażu stóp.

Podstawowe wyposażenie pracowni to między innymi:

 • stoły do masażu,
 • akcesoria do masażu: wałki, trójkąty,
 • zestaw do masażu gorącymi kamieniami,
 • zestaw do masażu bambusami,
 • lampy do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych,
 • lampa kwarcowa,
 • lampa solaryjna do opalania częściowego,
 • galwanostymulator – zabiegi galwanizacji jonoferezy, stymulacji mięśni,
 • aparat do prądów interferencyjnych,
 • aparat do leczenia ultradźwiękami.

W dzisiejszych czasach to rynek pracy weryfikuje przygotowanie do zawodu. Funkcje kształtowania zawodowego postrzega się jako aktywność, mającą służyć nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej [7].

Wnioski

W procesie kształcenia zawodowego realizowany ma być zasadniczy cel, jakim jest wyposażenie każdego uczestnika tego procesu w niezbędną wiedzę ogólnozawodową i praktyczne kompetencje zawodowe, niezbędne do wykonywania wyuczonego zawodu w zakresie, jaki został określony przez podstawy kształcenia zawodowego oraz standardów kształcenia. Kosmetyczka już w szkole powinna zapoznać się z najnowszymi trendami w kosmetologii. Pracownie, w których uczennice i studentki zdobywają wiedzę praktyczną, powinny oferować zaawansowany sprzęt, gdyż bez niego nie istnieją nowoczesne gabinety i ośrodki SPA.

Beata Mydłowska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1 (1), 2012, 78-79

[wpdm_file id=9]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj