Metody in vitro i in silico jako alternatywa do badań in vivo w przemyśle kosmetycznym

0
4333

Streszczenie

W większości produktów kosmetycznych znajduje się wiele substancji chemicznych. Niektóre z nich: substancje zapachowe, barwiące czy konserwanty, mogą powodować w kontakcie ze skórą wiele reakcji niepożądanych. Pojawiła się potrzeba opracowania metod pozwalających na zbadanie bezpieczeństwa składników chemicznych występujących w produktach kosmetycznych.
Do niedawna badania oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych były przeprowadzane na zwierzętach. Jednak w obliczu zasady 3R stworzonej w 1959 roku oraz rozwoju, jaki dokonał się w dziedzinie związanej z metodami alternatywnymi, coraz częściej zaczęto korzystać z dostępnych testów bazujących na modelach in vitro lub in silico. Powstałe metody alternatywne wykorzystują modele zrekonstruowanej ludzkiej tkanki, tj. EpiSkin, EpiDerm, SkinEthic, EpiOcular, izolowane oczy kurze czy też rogówki bydlęce.
Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu metod alternatywnych w przemyśle kosmetycznym oraz zaprezentowanie wybranych testów.

Słowa kluczowe: metody alternatywne, zasada 3R, test Draize`a, przemysł kosmetyczny

 

In vivo and in silicomethodsas analternative to in vivo tests in the cosmetics industry

Abstract

Commercially available cosmetics consist of numerous chemicals. Some of them, ie. fragrances, colorants or preservatives may result in a number of reactions while in contact with the skin. It forced to develop several methods to investigate the safety of chemicals as components used in cosmetics.
Until recently, studies assessing the safety of chemicals were carried out using animals. However, in the face of the 3R principle created in 1959 and the development that has been made in the areas of alternative methods, the available tests based on models in vitro or in silico have been increasingly developed. The resulting alternative methods utilize models of reconstructed human tissue, ie. EPISKIN, EpiDerm, SkinEthic, EpiOcular, isolated chicken eyes or bovine corneas.
The following article presents the current status of alternative methods used in the cosmetics industry and a brief discussion on selected tests.

Key words: alternative methods, 3R principal, Draize’s test, cosmetic industry

 

Natalia Totko-Borkusiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 502 585 512
E: ntotko@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1, 2017, 107

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj