Analiza sensoryczna i ocena organoleptyczna substancji zapachowych w kosmetykach

0
3331

Streszczenie
Sensoryka jest nauką przyrodniczą opisującą zjawiska zachodzące w otoczeniu za pomocą zmysłów człowieka. Łączy ciało ludzkie ze świadomością, uczuciem oraz światem zewnętrznym. Analiza sensoryczna to ocena dokonywana za pomocą zmysłów, wśród których dużą rolę odgrywa węch. Zmysł węchu określany jest jako zdolność człowieka oraz zwierząt do analizy, odbioru bodźców dostrzegalnych przez organizmy. Wrażenie zapachu powstaje w wyniku równoczesnego pobudzenia receptorów o zróżnicowanych właściwościach. W pracy skupiono się na omówieniu oceny organoleptycznej substancji zapachowych oraz na analizie sensorycznej.

Słowa kluczowe: analiza sensoryczna, ocena organoleptyczna, zmysł węchu

Abstract
Sensing is a natural science describing phenomena occurring in the surrounding world, by human senses. It bonds the human body with consciousness, emotions and the outside world. Sensory analysis is an assessment made by the senses, for example olfactory modality. The sense
of smell is defined as a human’s and animal’s ability to analyse, receiving stimulus discernible by organisms. Odour impression arises from simultaneous stimulation of receptors with different properties. This work focuses on the discussion of the sensory evaluation of odoriferous substances and sensory analysis.

Key words: sensory analysis, organoleptic assessment, olfactory modality

Agnieszka Feliczak-Guzik, Katarzyna Bazarnik, Izabela Nowak
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829 15 80, e-mail: agaguzik@amu.edu.pl

Czytaj więcej …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj