Ocena zmian barwnikowych i metody ich usuwania

0
2347

Streszczenie
Zmiany barwnikowe są wynikiem aktywowania melanocytów (melanosis) lub zwiększonej liczby melanocytów (melanocytosis). Czynnikiem mającym największy wpływ na indukowanie procesu melanogenezy jest promieniowanie ultrafioletowe. Zmiany barwnikowe, obok zmarszczek, są czynnikami, które w największym stopniu wpływają na subiektywną percepcję wieku człowieka.
Do najczęściej występujących hiperpigmentacyjnych zmian barwnikowych skóry zalicza się: plamy soczewicowate, ostudę oraz pozapalne zmiany hiperpigmentacyjne. Krytycznym czynnikiem wpływającym na wybór metody usuwania zmian barwnikowych jest położenie barwnika. Do oceny lokalizacji głębokości zmiany (położenia barwnika) najczęściej stosuje się lampę Wooda lub naskórkową analizę spektrofotometryczną. Do metod stosowanych w redukcji zmian barwnikowych możemy zaliczyć: metody laserowe, dermabrazję, mikrodermabrazję, krioterapię, peelingi chemiczne, metody chirurgiczne oraz kosmetyki i leki rozjaśniające. Skuteczne i bezpieczne usunięcie posłonecznych zmian barwnikowych powinno być przede wszystkim poprzedzone kompleksową diagnostyką. Należy zwrócić szczególną uwagę na zmiany barwnikowe, które mogą sugerować wczesne cechy zmian nowotworowych. Oprócz techniki i procedur usuwania zmian barwnikowych, równie istotna jest odpowiednia profilaktyka, czyli ograniczenie ekspozycji na promieniowanie UV.

Słowa kluczowe: hiperpigmentacyjne zmiany barwnikowe, ostuda, plamy soczewicowate, pozapalne zmiany hiperpigmentacyjne
Abstract
Pigmented lesions are the result of the activation of melanocytes (melanosis) or an increased number of melanocytes (melanocytosis). Ultraviolet radiation is the factor that have the greatest impact on the induction of melanogenesis process. Pigmented lesions, in addition to wrinkles, are factors which have the greatest impact on the subjective perception of the human age. The most common pigmented skin lesions include: lentigines, chloasma and postinflammatory hyperpigmentation. A critical factor in choice of methods for removing of pigmented lesions is the location of the melanin. To assess the depth of melanin, the Wood’s lamp or transepidermal
spectrophotometric analysis are the most often used. The methods applied to reduce pigmentation changes include: lasers, dermabrasion, microdermabrasion, cryotherapy, chemical peels, surgical methods and lightening cosmetics and medicines. Effective and safe removal of pigmented lesions should primarily be preceded by a comprehensive diagnosis. A special attention must be paid to lentigines, which may suggest the early features of neoplastic lesions. Equally important as techniques and procedures used for the removal of pigmented lesions is appropriate prevention or reduction of exposure to UV radiation.
Key words: pigmented skin lesions, lentigines, chloasma, postinflammatory hyperpigmentation

Arkadiusz Samojedny, Sławomir Wilczyński, Krzysztof Koniewicz
Human Label

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2 (1), 2013, 23-27

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj