KE 2019-01 - calyx - page 12

Partner programu Erasmus
2014-2020
Otwieramy drzwi dla nauki
na światowym poziomie!
Dzięki zajęciom ponadprogramowym, szeregu kursom i szkoleniom absolwenci NWSM
są przygotowani do wykonywania zawodu i wysoko oceniani przez pracodawców.
Dowodem uznania są liczne oferty zatrudnienia zarówno dla studentów, jak i absolwentów!
Dlaczego warto u nas studiować?
Studia licencjackie (3-letnie):
• Kosmetologia
akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Studenci kierunku Kosmetologia mają możliwość kształcenia w wybranej
specjalności: Podologia, Kosmetologia lecznicza, Modelowanie sylwetki
z elementami dietetyki, SPA&Wellness.
• Dietetyka
• Pielęgniarstwo – w tym pomostowe –
Akredytacja Ministerstwa Zdrowi
a
• Ratownictwo medyczne
• Elektroradiologia
Tryb nauczania:
• Studia stacjonarne
• Studia niestacjonarne
NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
ul. Nowowiejska 69,50-340 Wrocław
Sekretariat tel. 71 322 15 48, fax 71 786 83 28
Dziekanat tel. 71 321 11 54
Partner programu Erasmus
2014-2020
Otwieramy rzwi dla n uki na
światowym poziomie!
Pracownie:
• kosmetologiczne
• wizażu
• ratownictwa medycznego
• podologii
• masażu
Laboratoria:
• chemii kosmetycznej
• chemii żywności
• fizykoterapii
• elektroradiologii
• komputerowe
• pielęgniarstwa
Gabinety:
• kosmetyczny
• podologiczny
Baza dydaktyczna
Wszystkie sale dydaktyczne i pracownie wyposażone są
w sprzęt audiowizualny i najwyższej jakości aparaturę. Uczel-
nia posiada bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią.
Studia
podyplomowe
:
Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych.
• Kosmetologia stosowana
• Podologia
• Dietetyka w zdrowiu i chorobie
• Żywienie i dietetyka w sporcie
• Coaching zdrowia
• Menadżer usług i produktu w obszarze zdrowia
• Opieka geriatryczna i zarządzanie zakładem opieki dla seniorów
• Trychologia
• Asystent medyczny
Programy
stypendialne
:
• stypendium socjalne, dla osób niepełno-
sprawnych oraz dla najlepszych studentów
• zapomogi
Posiadamy znakomitą kadrę dydaktyczną, którą stanowią nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu
Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Dążymy do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kształcenia w zakresie nauk paramedycznych,
medycznych i społecznych oraz wyposażenia absolwentów w najwyższe umiejętności i wiedzę zapewniające optymalne szanse rozwoju zawodowe-
go. Uczelnia umożliwia studentom angażowanie się w prace koła naukowego i publikacje oraz uczestniczenie w corocznej konferencji naukowej.
Dzięki zajęciom ponadprogramowym, licznym szkoleniom i kursom są profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodu. Dowodem uznania
przez pracodawców są oferty pracy dla absolwentów, a nawet studentów. Uczelnia wdrożyła międzynarodowy system punktacji ECTS. Prowadzi
również praktyki studenckie w ramach programu ERASMUS. Zajęcia prowadzone są zgodnie ze standardami MNISW, kierunek Kosmetologia
posiada certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Szeroki program praktyk studenckich pozwala lepiej przygotować studentów do zawodu.
Zasady rekrutacji:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, studenci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...152
Powered by FlippingBook