KE 2019-01 - calyx - page 15

1 / 2019 / vol. 8
Kosmetologia Estetyczna
13
N
ARTYKUŁ NAUKOWY
BIOCHEMIA
»
14
STRESZCZENIE
Witamina E została nazwana „eliksirem młodości”.
Udowodniono, iż jako silny antyutleniacz chroni
organizm człowieka przed skutkami długotrwałe-
go oraz niekorzystnego oddziaływania środowiska,
konserwantów i innych szkodliwych składników
zawartych w pożywieniu.
Stosowane kuracje lecznicze, a także niektóre
preparaty hormonalne wymagają dostarczenia
dodatkowych dawek witaminy E. Również wiek,
menopauza, niektóre choroby wymagają zwiększo-
nego zapotrzebowania na tę witaminę.
Celem pracy było przedstawienie zastosowania
witaminy E w kosmetologii oraz omówienie możli-
wości jej pozyskiwania i działania na organizm.
Stosowane preparaty kosmetyczne mogą uzupeł-
nić brakujące ilości witaminy E w skórze. Dodatko-
wo, jej antyoksydacyjne działanie spowalnia pro-
cesy starzenia się ciała, minimalizuje zmarszczki,
bruzdy po skaleczeniach, operacjach lub poparze-
niach oraz plamy i przebarwienia na skórze.
Przez swoje dobroczynne właściwości tokoferole
i tokotrienole posiadają szerokie zastosowanie rów-
nież w medycynie. Wspomagają leczenie m.in. zabu-
rzeńmięśniowych oraz chorób serca, a także przeciw-
działają rozwojowi miażdżycy czy nowotworów.
Słowa kluczowe:
witamina E, tokoferol, alfa-tokoferol,
kosmetologia, antyutleniacze, skóra, pielęgnacja
ABSTRACT
Vitamin E has been called the “elixir of youth”. It has
been proven that as a powerful antioxidant it protects
the human body against the effects of long-term ad-
verse environmental impact, preservatives and other
harmful ingredients in food.
Applied healing treatments, as well as some hormo-
nal preparations, require additional doses of vitamin E.
Moreover age, female menopause, as well as some dis-
eases require increased demand for this vitamin.
The aim of the work was to present the use of vita-
min E in cosmetology and to discuss the possibilities of
its acquisition and its effects on the body.
Applied cosmetic preparations may supplement the
missing amount of vitamin E in the skin. In addition, the
antioxidant effect of this vitamin slows down the aging
process of the body, minimizes slits, furrows after injury,
surgery or burns, and spots and discoloration on the skin.
Due to their beneficial properties, tocopherols and
tocotrienols have a wide range of applications in medi-
cine. They support treatments, including muscular
disorders and heart diseases, as well as counteract the
development of atherosclerosis and cancer.
Keywords:
vitamin E, tocopherol, alpha-tocopherol,
cosmetology, antioxidants, skin, care
otrzymano / received
06.12.2018
poprawiono / corrected
29.12.2018
zaakceptowano / accepted
08.01.2019
Wioleta Czerwonka
Diana Puchalska
Renata Zarzycka-Bienias
Monika Lipińska
Robert Witek
Arkadiusz Habrat
Sabina Południak
Katedra Mediów,
Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
E:
WSTĘP
Witaminy to związki wchodzące w skład koenzy-
mów. Są one niebiałkowymi składnikami enzymów.
Dzięki nim możliwe jest życie i prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu. Witaminy muszą być dostar-
czane wraz z pożywieniem, gdyż organizm nie jest
w stanie samodzielnie ich wytworzyć [1]. Według
naukowców, witamina E (alfa-tokoferol) wykazuje
największą aktywność w zapobieganiu procesom
starzenia, wykazuje właściwości przeciwutleniające
i neutralizuje wolne rodniki w organizmie [2].
Witamina E tylko częściowo zostaje przyswojo-
na z pożywieniem, w większości nie wchłania się
dobrze lub ulega szybkiemu wydalaniu, przez co
nie ma szans dotrzeć do tkanek ciała, w tym do
skóry [3]. W wyniku nieprawidłowego odżywiania,
zakłóceń wchłaniania bądź przyjmowania uży-
wek – kofeiny, nikotyny, a także leków, może do-
chodzić do hipowitaminozy, która stanowi oznakę
niedoboru witamin. Skutkiem tego może być osła-
bienie, zmniejszona odporność, ból mięśni i stawów,
kruchość ścian naczyń krwionośnych, apatia oraz
Zastosowanie witaminy E
w kosmetologii
The use of Vitamin E in Cosmetology
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...152
Powered by FlippingBook